นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง

หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
หลักสูตร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อมูล ๙ ประเภท
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
† - ผู้บริหารสถานศึกษา
 -
บุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร  
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
 - ผังวิทยาลัย
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 
สาขาวิชาต่าง ๆ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ทคนิคยานยนต์

ช่างก่อสร้าง

ช่างเชื่อมโลหะ

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
Link อศจ.เชียงราย
วท.เชียงราย
วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย
วอศ.เชียงราย
วก.เวียงเชียงรุ้ง
วก.เชียงราย
วษท.เชียงราย

 

Link สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง  การ ปิด - เปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

       
 วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้กำหนดให้มีการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษษ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีกำหนดการต่าง ๆ ที่นักเรียน / นักศึกษาควรทราบ ดังนี้ 
       
    ๑.  ประกาศผลการเรียนภาคเรียนทีท ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
        
   ๒.  ยื้นคำร้องขอสอบแก้ตัวพร้อมสอบแก้ตัว วันที่ ๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
      
     ๓.  ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
      
     ๔.  นักเรียน/นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ รับใบแสดงผลการเรียน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
      
     ๕.  ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
         
       - ระดับ ปวช. เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
          
      - ระดับ ปวส. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
         วิทยาลัยการอาชีพเทิง จึงขอประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
ที่ว่าการอำเภอเทิง ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร เพื่อเป็นกุศลในวันแม่แห่งช
าติ โดยบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมตักบาตรในตอนเช้า และได้ลงนามถวานพระพร  และตอนค่ำได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง จ.เชียงราย
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดย นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
ผู้กำกับลูกเสือได้ทำพิธีเต
รียมรับลูกเสือวิสามัญ โดยการประดับแถบ สี ให้กับลูกเสือวิสามัญ และยังร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
นักศึกษาระดับประกาศนียบ
ัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานบัญชี ได้จัดโครงการสัมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ ให้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่
ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย อ.เทิง ให้ความรู้การเกิดอัคคีภัยต
่าง ๆ ให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
          
วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดย นายสมยศ พันธุ์สกิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเทิง ร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ
ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสาขาเทิง ได้จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ภายใต้ความร่วมมือตามมาตรการ "หนึ่งร้านสร้งสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" นำโดย นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
          วิทยาลัยการอาชีพเทิงได้ร่วมกับอำเภอเทิง ได้นำนักเรียน นักศึกษ รวมถึงคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ในการเดินขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายแต่ละวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง
ณ วัดต่าง ๆ ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
           ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยและร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง
ณ บริเวณถนน ในวิทยาลัยฯ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูสุพจน์    ตื้อคำ

    บทความ  วิชาการที่น่าสนใจ

การประเมินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อผู้วิจัย : นายทวีผล  แปงณีวงค์
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเทิง

(บทคัดย่อ)
 Up date 01/04/2016
การศึกษาคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ชื่อผู้วิจัย 
: 
นายประยูร  วันต๊ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเทิง

(บทคัดย่อ)
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2557 วก.เทิง 
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557 (ตัวอย่าง)


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2556 วก.เทิง 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2554 วก.เทิง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย : นายสมปอง    พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย 
: นางญาฎา  วรรณสอน
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทและหน้าที่ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย   : นายกเชษฐ์     กิ่งชนะ
ตำแหน่ง  
: รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
eXTReMe Tracker
ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com