นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง

หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
หลักสูตร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อมูล ๙ ประเภท
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
† - ผู้บริหารสถานศึกษา
 -
บุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร  
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
 - ผังวิทยาลัย
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 
สาขาวิชาต่าง ๆ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ทคนิคยานยนต์

ช่างก่อสร้าง

ช่างเชื่อมโลหะ

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
Link อศจ.เชียงราย
วท.เชียงราย
วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย
วอศ.เชียงราย
วก.เวียงเชียงรุ้ง
วก.เชียงราย
วษท.เชียงราย

 

Link สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ)

                   ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  จำนวน  ๑  อัตรา
         ๑.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร
              ๑.๑  พนักงานขับรถยนต์                     จำนวน  ๑  อัตรา

                  วันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ที่งานบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพเทิง (ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.)(เว้นวันหยุดราชการ)
             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
         
พิธีมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ โครงการ fix it center โดยมอบให้หน่วยเฉพาะกิจลุ่มแม่น้ำโขง (นรข) หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๓๑๐๓ โดยมอบผ่านพระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพเทิง
วัดใหม่ศรีร่มเย็น
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดย นายนปตรี อินเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชา ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ให้กับสถานประกอบการ เนื่องในวันไหว้ครู
ณ สถานประกอบการต่าง ๆ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
         
นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้ทำพิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรประเพณีไทย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ณ บริเวณลานหน้าพระวิษณุกรรม และหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
          พันตำรวจเอกสว่างวิทย์  สุทธหลวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทิง ได้ทำการมอบใบประกาศ การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง และท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และคณะครู วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ลานเอนกประสงค์ หน้าเสาธงวิทยาลัยการอาช
ีพเทิง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
          เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดยฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกวิทยะบริการ
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดยฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม และแนะแนววิธีการเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิงได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษา และให้ผู้ปกครองพบปะกับครูที่ปรึกษา
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
          โครงการอาชีวอาสาตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยสงกรานต์
ท่านอภิรศักดิ์ พฤษชาติ ท่านนายอำเภอเทิง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ท่านประธาน กกต.อำเภอเทิง รษก.หัวหน้าเรือนจำอำเภอเทิผู้กำกับการ สภ.เทิง และผู้นำชุมชน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการอาชีวอาสาตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยสงกรานต์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ในฐานะประธานดำเนินการ ให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมการปฎิบัติงานตามโครงการ
ณ หน้าวิทยาลัยการอาชีพเทิง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูสุพจน์    ตื้อคำ

    บทความ  วิชาการที่น่าสนใจ

การประเมินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อผู้วิจัย : นายทวีผล  แปงณีวงค์
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเทิง

(บทคัดย่อ)
 Up date 01/04/2016
การศึกษาคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ชื่อผู้วิจัย 
: 
นายประยูร  วันต๊ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเทิง

(บทคัดย่อ)
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2557 วก.เทิง 
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557 (ตัวอย่าง)


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2556 วก.เทิง 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2554 วก.เทิง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย : นายสมปอง    พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย 
: นางญาฎา  วรรณสอน
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทและหน้าที่ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย   : นายกเชษฐ์     กิ่งชนะ
ตำแหน่ง  
: รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
eXTReMe Tracker
ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com