นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง

หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
หลักสูตร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อมูล ๙ ประเภท
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
† - ผู้บริหารสถานศึกษา
 -
บุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร  
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
 - ผังวิทยาลัย
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 
สาขาวิชาต่าง ๆ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ทคนิคยานยนต์

ช่างก่อสร้าง

ช่างเชื่อมโลหะ

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
Link อศจ.เชียงราย
วท.เชียงราย
วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย
วอศ.เชียงราย
วก.เวียงเชียงรุ้ง
วก.เชียงราย
วษท.เชียงราย

 

Link สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
เรื่อง
   การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แก้ไข)

          ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพเทิง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน
              ๑.๑  ชื่อกลุ่มงาน       ชื่อตำแหน่ง                         จำนวนอัตราว่าง

       
  
            บริหารทั่วไป       พนักงานราชการทั่วไป(ครู)                  
                         
                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        จำนวน ๑ ตำแหน่ง
                                             สาขาวิชาช่างยนต์                  จำนวน ๑ ตำแหน่ง


                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง ยกเลิกการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

              ตามที่วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาช่างยนต์ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพเทิงมีความคลาดเคลื่อนในสาขาวิชาไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เมื่อดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิทยาลัยจะดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ทราบต่อไป

                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
         
อศจ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมกีฬาอาชีวสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างคณะครู และบุคลากร อศจ.เชียงราย
ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
          
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ บริษัท อีซูซุงสงวนไทยเชียงราย จำกัด สาขาพาน และห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าจุงชัยสหยนต์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาก
าร เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา


วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - วันที่ มีนาคม ๒๕๕๙
          นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชี
พเทิง ไปเยี่ยมชมนักเรียนนักศึกษา ปวช. และ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้า ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีกา ๒๕๕๘ ที่ไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อรับใบรับรองเป็นผู้รับเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารตามกฎหมาย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชี
ยงราย

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
          สำนัก
นักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา ได้จัดสอบ V-Net ในวันที่ ๒๐ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยวิทยาลัยการอาชีพเทิงได้จัดสนามสอบ ที่ อาคาร โดยมีนายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง และ รองศาสตราจารย์สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยในสนามสอบวิทยาลัยการอาชีพเทิ

 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิงได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับ ปวส. โดยมีนายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง เป็นผู้มอบ
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง

 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
         
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเทิง กับ บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด และบริษัท อีซูซุสงวนไทย จำกัด


วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
         วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดกิจกรรมการอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ ๑๓ โดยมีนายอำเภอ อำเภอเทิง เป็นประธานในการเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสากล การแข่งขันทักษะวิชาชีพตามแผนกต่าง ๆ รวมถึง กิจกรรม ๑๐๘ อาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรม
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
         วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยงานครูที่ปรึกษา ได้จัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และคณะผู้บริหาร ครู ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ในวันครู
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
         นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ ร่วมประชุมชี้แจง คณะครู บุคลากร วิทยาลัยฯ ประจำปีภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น อาคารวิทยบริการและห้องสมุด

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
         ณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ร่วมลงนามทวิศึกษา
ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูสุพจน์    ตื้อคำ

    บทความ  วิชาการที่น่าสนใจ

การประเมินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อผู้วิจัย : นายทวีผล  แปงณีวงค์
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเทิง

(บทคัดย่อ)
 Up date 01/04/2016
การศึกษาคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ชื่อผู้วิจัย 
: 
นายประยูร  วันต๊ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเทิง

(บทคัดย่อ)
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2557 วก.เทิง 
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557 (ตัวอย่าง)


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2556 วก.เทิง 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2554 วก.เทิง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย : นายสมปอง    พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย 
: นางญาฎา  วรรณสอน
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทและหน้าที่ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย   : นายกเชษฐ์     กิ่งชนะ
ตำแหน่ง  
: รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
eXTReMe Tracker
ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com