วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์  (20001302)

สาระสำคัญ

แผนที่  คือ  สิ่งที่จำลองสิ่งต่าง ๆ   ที่อยู่บนพื้นผิวโลกลงบนพื้นผิวที่ราบ  เพื่อง่ายต่อความเข้าใจสภาพที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ  บนพื้นผิวโลก  ในปัจจุบันระบบสารสนเทศภมุศาสตร์  ซึ่งเป็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ถูกนำมาใช้ในการจัดทำและปรับปรุงแผนที่  ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมในโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียมขององค์การนาซา  ทำให้ประเทศไทยสามารถนำเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลจากระยะไกลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายและความสำคัญของแผนที่

2.  องค์ประกอบของแผนที่

3. การอ่านแผนที่ทางกายภาพ

4.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทางภูมิศาสตร์

5. การจัดประสบการการเรียนรู้