ความหมายของแผนที่

    แผนที่     หมายถึง  สิ่งที่เขียนบนพื้นที่ราบโดยใช้มาตราส่วน   

    แผนที่ทางกายภาพ   เป็นการย่อส่วนของลักษณะพื้นผิวโลกลงบนพื้นผิวราบ  เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์โดยทั่วไป  เช่นแสดงลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ   และแผนที่อุทกศาสตร์  แผนที่มี 2 ประเภทคือ  แผนที่โดยทั่วไป  และแผนที่เฉพาะ

กิจกรรม 

ให้นักศึกษาอธิบายความสำคัญของแผนที่

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

กลับหน้าหลัก