แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที่ 1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเลขานุการ

1.  คำว่า "เลขานุการ" มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ
    ก.
Secretarail        ข.  Secretary        ค.  Secretum        ง.  Secret

2.  คำว่า "เลขานุการ" และ "เลขาธิการ" เป็นคำอะไร
    ก.  คำสนธิ        ข.  คำสมาส        ค.  คำควบกล้ำ    ง.  คำควบไม่แท้

3.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงเลขานุการตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ถูกต้อง
    ก.  ผู้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน
    ข.  ผู้ทำหน้าที่รับใช้ผู้บริหาร
    ค.  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานหนังสือ
    ง.  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

4.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความแตกต่างของลักษณะงานในหน้าที่ "เลขานุการ" กับ "เลขาธิการ" ได้ถูกต้อง
    ก.  ตำแหน่งเลขาธิการใช้เรียกเฉพาะในหน่วยงานราชการเท่านั้น
    ข.  เลขานุการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้โดยสิทธิขาด
    ค.  งานในหน้าที่ของเลขานุการมีขอบข่ายการทำงานกว้างขวางกว่าเลขาธิการ
    ง.  งานในหน้าที่เลขาธิการมีขอบข่ายการทำงานมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความไว้วางใจของผู้บริหาร

5.  ท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงสังคมชั้นสูง  ท่านได้รับเชิญให้ทำหน้าที่เลขานุการในการจัดงาน "แม่น้ำของแผ่นดิน"  ฉะนั้น ในการทำหน้าที่ของท่านผู้หญิงครั้งนี้ จัดเป็นหน้าที่ของเลขานุการประเภทใด
    ก.  เลขานุการกิตติมศักดิ์        ข.  เลขานุการส่วนตัว       
    ค.  เลขานุการพิเศษ              ง.  เลขานุการประจำตำแหน่ง

6.  คุณปวีณา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องปัญหาเด็กและสตรี ได้รับเชิญจากมูลนิธิเพื่อนหญิงเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่อง "ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี" ดังนั้น คุณปวีณาทำหน้าที่เป็นเลขานุการประเภทใด (ใช้คำตอบของข้อ 5)

7.  งานพิมพ์ดีด งานรับโทรศัพท์ การจดชวเลข เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเลขานุการประเภทใด
    ก.  เลขานุการบริหาร        ข.  เลขานุการสามัญ        ค.  เลขานุการชั้นสูง   
    ง.  เลขานุการอาวุโส

8.  คุณสุกัญญา ทำหน้าที่เลขานุการประธานกรรมการบริษัทซิตี้แบงค์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย และวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ลักษณะการทำงานของคุณสุกัญญาจัดเป็นเลขานุการประเภทใด
    ก.  เลขานุการสามัญ        ข.  เลขานุการอาวุโส        ค.  เลขานุการบริหาร   
    ง.  เลขานุการชั้นสูง

9.  เลขานุการบริหาร เป็นประเภทของเลขานุการที่แบ่งตามคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ถ้าแบ่งประเภทเลขานุการออกตามหลักวิชาการแล้ว เลขานุการบริหารเปรียบเทียบได้กับเลขานุการประเภทใด
    ก.  เลขานุการประจำตำแหน่ง    ข.  เลขานุการกิตติมศักดิ์    ค.  เลขานุการส่วนตัว   
    ง. เลขานุการพิเศษ

10.  การที่เลขานุการมีบุคลิกลักษณะที่ดี  หมายถึงข้อใด
    ก.  มีรูปร่างหน้าตาที่ดี  แต่งกายล้ำสมัย  และเป็นผู้นำแฟชั่นเสมอ
    ข.  มีรูปร่างหน้าตาที่ดี  แต่งกายถูกกาลเทศะ  และเหมาะสมกับรูปร่าง
    ค.  มีรูปร่างหน้าตาที่ดี  แต่งกายทันยุคสมัย  และเหมาะสมกับรูปร่าง
    ง.  มีรูปร่างหน้าตาที่ดี  แต่งกายถูกกาบเทศะ และเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรเป็นผ้าเนื้อดีมีราคา

11.  ข้อใดต่อไปนี้คือความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในงานอาชีพเลขานุการ
    ก.  การใช้เทคโนโลยีในระบบสำนักงานอัตโนมัติ
    ข.  การต้อนรับและการบริการ
    ค.  การเตรียมการเดินทาง
    ง.  ถูกทุกข้อ

12.  ที่กล่าวว่าเลขานุการที่ดีจะต้องมีอุปนิสัยและเจตคติที่ดี หมายถึงข้อใด
    ก.  ทำงานด้วยความถูกต้องและเต็มกำลังความสามารถ
    ข.  มีนิสัยในการทำงานที่ดี และมีนิสัยส่วนตัวที่ดี
    ค.  รู้จักลำดับความสำคัญก่อนหลังของงาน
    ง.  มีไหวพริบปฏิภาณ และมีความจำดี

 

Filename: j0295162.gif
Keywords: businesses, businessmen, businesswomen ...
File Size: 26 KB

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เนื้อหาหน่วยที่ 1

กลับหน้าหลัก