ลักษณะรายวิชา

        1. รหัสและชื่อวิชา            2101-2101งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

            2. สภาพรายวิชา            หมวดวิชาชีพ สาขางานยนต์  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

            3. ระดับรายวิชา            ภาคเรียนที่ 1,2

            4. พื้นฐาน                     

            5. จุดประสงค์รายวิชา   

                                1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานหน้าที่ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

                                2. เพื่อให้มีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

                                3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการใช้งานและบำรุงรักษา

            6. มาตรฐานรายวิชา            1. เข้าใจหลักการตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแต่งชิ้นส่วน  

                                                            เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

                                                        2. บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

                                                        3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบต่างๆ

                                                        4. ถอดประกอบชิ้นส่วนของระบบต่างๆ

            7. คำอธิบายรายวิชา            ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทำงาน ถอดประกอบ ตรวจสภาพ

ชิ้นส่วน ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่อง

ยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

                                                       

 

                            กลับไปข้างหลัง                                                      ไปข้างหน้า