คำอุปสรรค

คำอุปสรรค  คือ  คำที่ใช้ใส่นำหน้าหน่วยการวัดปริมาณต่าง ๆ  ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ค่าที่ได้จากการวัดมีค่ามากหรือน้อยเกินไป  เช่น  การวัดความยาวของระยะทางได้  100,000 เมตร  สามารถเขียนได้เป็น 100 กิโลเมตร  คำว่า  “กิโล”  ก็คือคำอุปสรรคที่ใช้นำหน้าหน่วยวัดนั่นเอง

กากบาท: BACK
กากบาท: GO