ทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีก

ความหมายและความสำคัญของทำเลที่ตั้ง

ความหมายของทำเลที่ตั้ง

ทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีก (Store Location) หมายถึงการพิจารณา         การคัดเลือกทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีกให้เหมาะกับสภาพธุรกิจ เหมาะกับธุรกิจ        แต่ละประเภท โดยคำนึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชนนั้น อำนาจการซื้อ   การแข่งขันของกิจการประเภทเดียวกัน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุดและเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด

สิ่งสำคัญของธุรกิจค้าปลีก

1.  ทำเลที่ตั้งร้านค้าปลีกสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของการค้าปลีก

2.        ผู้บริโภคต้องการความสะดวกในการหาซื้อสินค้ามากที่สุด ทำเลที่ตั้ง

ที่ห่างไกลทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกน้อย การมีทำเลที่ดีย่อมได้เปรียบกว่าคู่แข่ง

ลักษณะทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีก

1.  ย่านการค้าในเมือง

2.  ย่านการค้าชั้นสอง

3.  ย่านการค้าที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย

4.  ย่านการค้าตามแนวถนน

5.  ศูนย์การค้า