ความหมายและความสำคัญของร้านค้าปลีก

ความหมายและความสำคัญของร้านค้าปลีก

ความหมายของร้านค้าปลีก

ร้านค้าปลีก (Retail Store) หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ     ให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายปริมาณการซื้อ-ขายในแต่ละครั้งไม่มากนัก

ความสำคัญของร้านค้าปลีก

1.  ความสำคัญของร้านค้าปลีกต่อผู้บริโภค

1.1  ร้านค้าปลีกจะเป็นที่รวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายๆ รายมาไว้        

ที่ร้านค้า

1.2  ร้านค้าปลีกจะคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่นตน

1.3  ร้านค้าปลีกจะแบ่งสินค้าออกเป็นหน่วยย่อยๆ

1.4  ร้านค้าจะเก็บสต๊อกสินค้าไว้เพื่อรอการจำหน่าย

1.5  ร้านค้าปลีกจะให้บริการส่งสินค้าจนถึงบ้านผู้บริโภค

1.6  ร้านค้าปลีกทำหน้าที่คล้ายตัวแทนจัดซื้อให้กับผู้บริโภค

1.7  ร้านค้าปลีกให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค

 

2.  ความสำคัญของร้านค้าปลีกต่อผู้ผลิตและพ่อค้าส่ง

2.1  ร้านค้าปลีกทำหน้าที่จัดแสดงสินค้า

2.2  ร้านค้าปลีกจะหาข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคให้กับผู้ผลิต     

และร้านค้าส่ง

2.3  ร้านค้าปลีกทำหน้าที่เก็บรักษาสินค้าของผู้ผลิตและร้านค้าส่งไว้

2.4  ร้านค้าปลีกจะทำหน้าที่ให้บริการแทนผู้ผลิตและพ่อค้าส่ง