มาตรฐานรายวิชา

พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 (2201-1007)

1.  บอกส่วนต่าง ๆ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
2.  พิมพ์แบบสัมผัส
3.  วิธีคำนวณคำสุทธิ

 

กลับหน้าหลัก