แผนการสอน

หน่วยที่    6

ชื่อวิชา    การบัญชีต้นทุน  2

สอนครั้งที่  23-28

ชื่อหน่วย   ต้นทุนมาตรฐานและการบัญชีต้นทุน 

                  มาตรฐาน

คาบรวม    46

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน    ต้นทุนมาตรฐานและการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

จำนวนคาบ   12

 

หัวข้อเรื่องและงาน

                       

ต้นทุนมาตรฐานและการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

 

-          ประโยชน์ของต้นทุนมาตรฐาน               -     การบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

-          ประเภทของต้นทุนมาตรฐาน                   -     การบันทึกบัญชีต้นทุนวัตถุดิบ

-          การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน                     -     การบันทึกต้นทุนค่าแรง

-          ต้นทุนมาตรฐานค่าแรงโดยตรง               -     การบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

-          ต้นทุนมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการผลิต     -     ความสำคัญของข้อมูล

-          การวิเคราะห์ต้นทุนผลต่างต้นทุนเกิดขึ้นกับต้นทุนมาตรฐาน

-      การปิดบัญชีผลต่าง

 

สาระสำคัญ

 

                        ต้นทุนมาตรฐาน คือ ต้นทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีมาตรฐาน  โดยศึกษาลักษณะการทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน  เพื่อดูว่ากิจการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพหรือไม่ แล้วนำมาวางแผนกำหนดราคาขายและต้นทุนการผลิตต่อไป

 

สมรรถนะที่พึงประสงค์  (ความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ)

 

1.  สามารถคำนวณต้นทุนมาตรฐาน วัตถุดิบ   ค่าแรง  และค่าใช้จ่ายในการผลิตได้

1.    สามารถบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐานได้

 

ด้านความรู้           -

 

ด้านทักษะ             1.  สามารถคำนวณต้นทุนมาตรฐาน วัตถุดิบ   ค่าแรง  และค่าใช้จ่ายในการผลิตได้

                                2.  สามารถบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐานได้

               

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม                   1.  ความรับผิดชอบ

2.  ความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

เนื้อหาสาระ

 

ต้นทุนมาตรฐานและการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

            -          ประโยชน์ของต้นทุนมาตรฐาน    

-          การบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

-          ประเภทของต้นทุนมาตรฐาน                   

-          การบันทึกบัญชีต้นทุนวัตถุดิบ

-          การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน                    

-          การบันทึกต้นทุนค่าแรง

-          ต้นทุนมาตรฐานค่าแรงโดยตรง   

-          การบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

-          ต้นทุนมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการผลิต      

-          ความสำคัญของข้อมูล

-          การวิเคราะห์ต้นทุนผลต่างต้นทุนเกิดขึ้นกับต้นทุนมาตรฐาน

-      การปิดบัญชีผลต่าง

                       

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

ขั้นตอนการสอน หรือกิจกรรมของครู

 

ขั้นตอนการเรียน หรือกิจกรรมของผู้เรียน

1.       ครูแนะนำวัตถุประสงค์และสาระสำคัญ

 

 

1.       นักเรียนฟังวัตถุประสงค์และสาระสำคัญจากครู

2.       ครูอธิบาย  ประโยชน์และประเภทของต้นทุนมาตรฐาน

 

 

2.       นักเรียนฟังครูอธิบายประโยชน์และประเภทของต้นทุนมาตรฐาน

3.    ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  กลุ่ม  รับผิด

       ชอบงานที่มอบหมาย  จากนั้นให้นักเรียน     

       นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 

    

3.       นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  กลุ่ม  รับผิดชอบงานที่มอบหมาย  จากนั้นนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 

4.   ครูสรุปเนื้อหาเพื่อเติมให้นักเรียนฟังอีกครั้ง

 

 

4.       นักเรียนฟังครูสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม

5.   ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

 

5.       นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

6.       ครูเฉลยแบบฝึกหัด

 

 

6.   นักเรียนร่วมเฉลยแบบฝึกหัด

 

7.    ครูทำการทดสอบนักเรียนหลังเรียน

 

 

7.   นักเรียนทำการทดสอบหลังเรียน

 

  

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

 

            ก่อนเรียน

 

-          ครูแนะนำวัตถุประสงค์และสาระสำคัญ

 

 

            ขณะเรียน

-          ครูอธิบายถึงประโยชน์และประเภทของต้นทุนมาตรฐาน

-          ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ออกเป็น  กลุ่มรับผิดชอบงานดังนี้

-   คำนวณต้นทุนมาตรฐานวัตถุดิบ

-   คำนวณต้นทุนมาตรฐานค่าแรง

-   คำนวณต้นทุนมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการผลิต

จากนั้นนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

-          ครูเฉลยแบบฝึกหัดโดยสุ่มเลือกนักเรียนออกมาทำหน้ากระดานทีละคน

 

 

            หลังเรียน

 

-          ครูสรุปเนื้อหาและวิธีการบัญชีของต้นทุนมาตรฐานให้นักเรียนฟังอีกครั้ง

-          ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ใหม่

-          ครูเฉลยแบบฝึกหัด

-          ครูทำการทดสอบหลังเรียน

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

            สื่อสิ่งพิมพ์

 

-          เอกสารประกอบการสอนการบัญชีต้นทุน  2

-          แบบฝึกหัด

-          โจทย์พิเศษ

 

 

 

            สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)

 

                                    -

 

 

 

 

 

            หุ่นจำลองหรือของจริง (ถ้ามี)

 

                                    -

 

  

 

การวัดผลและการประเมินผล

 

            ก่อนเรียน

                        วิธีวัด                           -

                        เครื่องมือวัด                 -

                        เกณฑ์การวัด                -

                        เกณฑ์การผ่าน             -

 

            ขณะเรียน

                        วิธีวัด               การสังเกต

                        เครื่องมือวัด     แบบสังเกต

                        เกณฑ์การวัด                นักเรียนสามารถมีพฤติกรรม

8-10      ข้อ  ดี

5-7         ข้อ  ปานกลาง

1-4      ข้อ  ปรับปรุง

                        เกณฑ์การผ่าน             พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ข้อขึ้นไปผ่าน

 

            หลังเรียน

                        วิธีวัด               การทดสอบ

                        เครื่องมือวัด                 แบบทดสอบ

                        เกณฑ์การวัด                นักเรียนสามารถสอบได้

8-10   คะแนน   ดี

5-7      คะแนน   ปานกลาง

1-4     คะแนน   ปรับปรุง

                        เกณฑ์การผ่าน             ทำแบบทดสอบได้  คะแนนขึ้นไปผ่าน

 

 

 

 

บันทึกผลหลังสอน

 

            ผลการใช้แผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

            ผลการเรียนของนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

            ผลการสอนของครู

 

 

 

 

                                                                                                             Back