แผนการสอนหน่วยที่   1     สอนครั้งที่  2

รหัสวิชา  2201-2106                      วิชา  การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย

หน่วยที่  1          คาบที่  1-4            ชื่อหน่วย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมค้า

 

 

 

แนวคิด

การร่วมค้าเป็นการประกอบกิจการร่วมกันตั้งแต่สองคน หรือสองกิจการขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เมื่อการค้าเสร็จสิ้นถือว่าการร่วมค้าสิ้นสุดลง

รูปแบบของการร่วมค้ามี 3 รูปแบบ คือ การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการที่ควบคุมร่วมกันหรือกิจการร่วมค้า

วิธีการบัญชีของการร่วมค้ามี 2 วิธี คือ วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการ   ร่วมค้าแยกต่างหากและวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก

สาระการเรียนรู้

1.    ความหมายและลักษณะของการร่วมค้า

2.    รูปแบบของการร่วมค้า

3.    วิธีการบัญชีของการร่วมค้า

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายความหมายและลักษณะของการร่วมค้าได้

2.    อธิบายรูปแบบของการร่วมค้าได้

3.    อธิบายวิธีการบัญชีของการร่วมค้าได้

4.    มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้  ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์   ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  ความรักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.    ผู้เรียนยกตัวอย่างกิจการที่ประกอบธุรกิจกิจการร่วมค้า และอภิปรายลักษณะโดยทั่วๆ ไปถึงการจัดทำบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการศึกษาเนื้อหาของสัปดาห์นี้ต่อไป

(แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อให้ผู้เรียนประเมินตนเองและวางแผนการศึกษาเนื้อหาในสัปดาห์ได้)

 

 

 

 

 

ขั้นสอน

2.    แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาค้นคว้ารายละเอียดดังนี้

2.1   ความหมายและลักษณะของการร่วมค้า

 

2.2     รูปแบบของการร่วมค้า

2.3     วิธีการบัญชีของการร่วมค้า

3.    เมื่อได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้แล้ว ให้นำมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยอาจเลือกกิจกรรมนำเสนอตามความถนัด

4.    ผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ผลงาน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป

5.    นำผลงานส่งผู้สอนเพื่อประเมินผล

6.    ใบงาน

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์

7.    สรุปเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้

8.    ผู้เรียนทำแบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1

 

สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย (2201-2106) ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2.    ใบงาน

3.    แผ่นใส

 

การวัดผลและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    ตรวจใบงาน

2.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

3.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

4.    ตรวจแบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1

5.    สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

เครื่องมือวัดผล

1.    ใบงาน

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  (ภาคผนวก ข)

3.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  (ภาคผนวก ค)

4.    แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1

5.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก ง)

 

 

 

เกณฑ์การประเมินผล

1.    เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งปลายภาค

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง

3.    ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์

4.    แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1 เกณฑ์ผ่าน คือ พอใช้ (5-6 คะแนน)

5.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ      การประเมินตามสภาพจริง

 

บันทึกหลังการสอน

(ภาคผนวก ช และ ฌ)


 

ใบงาน

 

เรื่อง     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมค้า

วัตถุประสงค์

1.    อธิบายความหมายและลักษณะของการร่วมค้าได้

2.    อธิบายรูปแบบของการร่วมค้าได้

3.    อธิบายวิธีการบัญชีของการร่วมค้าได้

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1.    ผู้เรียนสำรวจรูปแบบของกิจการร่วมค้าที่มีผู้ประกอบกิจการ และศึกษาลักษณะของการร่วมค้า และวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการ

2.    นำรายละเอียดจากข้อ 1. มานำเสนอหน้าชั้นเรียน

3.    เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น และวิจารณ์ลักษณะการดำเนินกิจการ

4.    นำผลงานส่งผู้สอนเพื่อประเมินผล

 

การประเมินผลกิจกรรม

ที่

รายการประเมิน

4

3

2

1

1.

ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

2.

การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 

 

 

 

3.

สื่อที่ใช้ประกอบการนำเสนอ

 

 

 

 

4.

การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ชัดเจน เข้าใจง่าย

 

 

 

 

5.

ความถูกต้องของเนื้อหา

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

เกณฑ์การประเมินผล       4   =   ดีมาก       3   =   ดี          2   =   พอใช้          1   =   ปรับปรุง

 

ผู้ประเมิน…………………………………..

……....…./…..……..../…………