วิชาธุรกิจทั่วไป  (3200-0001)

 

ตรงตามคำอธิบายรายวิชา  และมาตรฐานรายวิชา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช
2546 
ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

โครงการสอน

 

จัดทำโดย

นางสาวนันทภรณ์  ธิวงค์เวียง
แผนกวิชาพณิชยการ
คณะวิชาบริหารธุรกิจ

แผนการสอน
หน่วยที่  1
หน่วยที่  2
หน่วยที่  3
หน่วยที่  4
หน่วยที่  5
หน่วยที่  6
หน่วยที่  7
หน่วยที่  8
หน่วยที่  9
จุดประสงค์รายวิชา
มาตรฐานรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
     
เนื้อหาหน่วยที่ 1 เนื้อหาหน่วยที่ 2 เนื้อหาหน่วยที่ 3
เนื้อหาหน่วยที่ 4 เนื้อหาหน่วยที่ 5 เนื้อหาหน่วยที่ 6
เนื้อหาหน่วยที่ 7 เนื้อหาหน่วยที่ 8 เนื้อหาหน่วยที่ 9
     

สนในศึกษาด้วยตนเอง

เชิญคลิกเข้ามาได้เลย....