แผนการสอนที่ 2
รหัสวิชา 2000-1520 วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2(2)
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย เลขยกกำลัง
หัวข้อเรื่องและงาน
1.  ความหมายของเลขยกกำลัง
2.  สมบัติของเลขยกกำลัง
สาระการเรียนรู้
1.  บทนิยาม ถ้า a เป็นจำนวนจริงใด ๆ และn เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว
     an = a x a..x a เรียก an ว่า เลขยกกำลัง มี a เป็นฐาน และ n เป็นเลขชี้กำลัง  n
2.   สมบัติเลขยกกำลัง เมื่อ a ,b เป็นจำนวนจริงใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ m , n เป็นจำนวนเต็ม
    1.  a man = am +n
     2.
(a m)n = a mn
     
3.
(ab)n = a nbn

    4.

 5. 

 6. a0 = 1

7.

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ

  1. บอกความหมายของเลขยกกำลังได้
  2. บอกสมบัติของเลขยกกำลังได้
  3. หาการบวก การลบ การคูณ การหารของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม โดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังได้
  4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้
  5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยกรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครูผู้สอนสามารถสังเกตได้ขณะทำการสอน ในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความสามัคคี และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สาระสำคัญ

  1. ความหมายของเลขยกกลัง
  2. สมบัติของเลขยกกำลัง

กิจกรรมการเรียนการสอน             

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1.  ครูสนทนาซักถามทบทวนความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  โดยใช้วิธีการถาม - ตอบ

ขั้นสอน
    2. ครูให้นักเรียนทำเอกสารแนะแนวทาง เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง หลังจากนั้นครูให้นักศึกษาช่วยกันเฉลย โดยใช้การถาม-ตอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปได้ดังนี้ ถ้า a เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก แล้ว an = a x a x a..x a เรียก an ว่า เลขยกกำลัง มี a เป็นฐาน และ n เป็นเลขชี้กำลัง
    3. ครูให้นักศึกษาดูแผนภูมิแสดงสมบัติของเลขยกกำลัง พร้อมทั้งอธิบายและแสดงเหตุผลของสมบัติเลขยกกำลังจนครบ 7 ข้อ
    4. ครูยกตัวอย่างในหนังสือเรียน โดยวิธีการถาม ตอบ แล้วให้นักศึกษาทำใบงาน เรื่อง เลขยกกำลัง เมื่อทำเสร็จแล้วครูเฉลยคำตอบ

ขั้นสรุปและการประยุกต์
    1. ครูให้นักศึกษาช่วยกันสรุปความหมายของเลขยกกำลังและสมบัติของเลขยกกำลัง โดยใช้วิธีการถาม- ตอบ
    2. นักศึกษาทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ 1 ส่งตามกำหนด
    3. ครูตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ และชี้แจงสิ่งที่บกพร่องหรือผิดพลาดให้นักศึกษาทราบ

สื่อการเรียนการสอน
    1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
    2. เอกสารแนะแนวทาง เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง
    3. ใบงานเรื่องเลขยกกำลัง

การวัดผลประเมินผล
วิธีการวัด
    1. ตรวจใบงานเรื่องเลขยกกำลัง
    2.  ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 1
    3. การสังเกตและประเมินผลตามสภาพจริง

เครื่องมือวัดผล
    1. ใบงาน เรื่อง เลขยกกำลัง
    2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 1
    3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม วค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล
    1.ใบงาน เรื่องเลขยกกำลัง เกณฑ์ผ่าน 70 %
    2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 1 เกณฑ์ผ่าน 70 %
    3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม วค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน

เอกสารแนะแนวทาง
เรื่องเลขยกกำลัง
จงเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์

ข้อที่

เลขยกกำลัง

ฐาน

เลขชี้กำลัง

เขียนอยู่ในรูปการคูณของฐาน

ผลลัพธ์

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


8

9.

10.

24

36

(-2)3

(-3)4

(0.5)2

(0.01)5

a6

3m

2

4

2 x 2 x 2 x 2

16

ดังนั้น an = ...เรียก an ว่า

มี..เป็นฐาน และ.เป็นเลขชี้กำลัง

 

เฉลย เอกสารแนะแนวทาง

ข้อที่

เลขยกกำลัง

ฐาน

เลขชี้กำลัง

เขียนอยู่ในรูปการคูณของฐาน

ผลลัพธ์

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

24

36

(-2)3

(-3)4

(0.5)2

(0.01)5


a6
am

2

3

-2

-3

0.5

0.01


a
a

4

6

3

4

2

5

3

4

 

6
m

2 x 2 x 2 x 2

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3

(-2) x (-2) x (-2)

(-3) x (-3) x (-3)

(0.5) x (0.5)

(0.01)x(0.01)x(0.01)x(0.01)x(0.01)

      x        x

    x      x       x

a x a x a x a x a x a

a x a x a xx a
m

16

729

-8

81

0.25

0.00000000001


a6

am

ดังนั้น an = a x a x a xx a เรียก an ว่า เลขยกกำลัง  m

มีa..เป็นฐาน และn.เป็นเลขชี้กำลัง

 

ใบงาน
เรื่อง เลขยกกำลัง
1. จงเขียนเลขยกกำลังต่อไปนี้ให้เป็นรูปง่ายสุด และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

    1. (4-2)3 =

          3.

               4. 
               5.

  1. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

2.1

2.2  

 

 

กลับ