วิชา การขายปลีกและการขายส่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    ความรู้ทั่วไปและความสำคัญของการค้าส่ง

เรื่อง       ความรู้ทั่วไปและความสำคัญของการค้าส่ง                                

 

สาระสำคัญ

                การค้าส่งเป็นการจำหน่ายสินค้าให้ผู้นำสินค้าไปขายต่อ หรือผู้นำไปแปรรูป โดยทำหน้าที่ในการรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลาย ๆ ราย

มาจัดเป็นหมวดหมู่ และ แบ่งสินค้าเป็นหน่วยย่อย

สาระการเรียนรู้

1.       ความรู้ทั่วไปของการค้าส่ง

2.       ความสำคัญของการค้าส่ง

ผลการเรียนรู้

1.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าส่ง

2.       มีความรู้ถึงความสำคัญของการค้าส่งต่อผู้ผลิต

3.       มีความรู้ถึงความสำคัญของการค้าส่งต่อพ่อค้าปลีก

4.       มีความรู้ถึงความสำคัญของการค้าส่งต่อผู้บริโภคคนสุดท้าย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       บอกความหมายและวัตถุประสงค์การค้าส่งได้

2.       บอกความแตกต่างของพ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีกได้

3.       อธิบายความสำคัญของการค้าส่งต่อผู้ผลิตได้

4.       อธิบายความสำคัญของการค้าส่งต่อพ่อค้าปลีกได้

5.       อธิบายความสำคัญของการค้าส่งต่อผู้บริโภคคนสุดท้ายได้