หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ลักษณะและประเภทของร้านขายปลีก

 

เรื่อง   ลักษณะและประเภทของร้านขายปลีก                               

 

สาระสำคัญ

                ปัจจุบันธุรกิจการค้าปลีกมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการกิจการค้าปลีกต้องปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้สามารถต่อสู้กับการแข่งขันได้

สาระการเรียนรู้

1.       ลักษณะของกิจการขายปลีก

2.       ประเภทของกิจการร้านค้าปลีก

3.       หน้าที่สำคัญของธุรกิจค้าปลีก

4.       แนวโน้มของการค้าปลีก

ผลการเรียนรู้

1.       มีความรู้และความเข้าใจลักษณะของกิจการขายปลีก

2.       มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของกิจการร้านค้าปลีก

3.       มีความรู้และความเข้าใจหน้าที่ของธุรกิจค้าปลีก

4.       มีความรู้และความเข้าใจแนวโน้มการค้าปลีก

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       บอกลักษณะกิจการขายปลีกได้

2.       จำแนกหลักเกณฑ์การแบ่งประเภทกิจการค้าปลีกได้

3.       อธิบายหน้าที่ของธุรกิจค้าปลีกได้

4.       เข้าใจแนวโน้มของการค้าปลีกได้