แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

รหัสวิชา  2201-2112                        วิชา   การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ

หน่วยที่   2         คาบที่  25-27            ชื่อหน่วย  การบัญชีเกี่ยวกับสโมสรและสมาคม

 

 


แนวคิด

สโมสรและสมาคมเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อรวมสมาชิกที่ทำกิจกรรมหรือทำธุรกิจเหมือนกันเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตหรือทำธุรกิจของผู้เป็นสมาชิก

 


สาระการเรียนรู้

6.     งบประมาณรายรับ-รายจ่าย

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

6.     จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายได้

7.  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.     ผู้สอนและผู้เรียนชี้ให้เห็นว่า  ในสถานศึกษาเอกชนมีทั้งขนาดแตกต่างกันไป  จึงต้องมีการประมาณการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการวางแผนที่ดีต่อไปในอนาคตของหน่วยงาน เพราะต้องดูแลตนเองจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายอย่างรัดกุม ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างงบประมาณที่คุ้นเคยมาเล่าให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนต่อไป

 

ขั้นสอน

2.     ผู้สอนอธิบายและสาธิตการจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย โดยให้ผู้เรียนออกไปแสดงวิธีทำหน้าชั้นเรียนและให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

3.     ให้ผู้เรียนจัดทำงบประมาณรายรับ–รายจ่ายส่วนตัวของผู้เรียนเองโดยให้ประมาณรายรับ-รายจ่ายอีก 2 เดือนถัดไป เพื่อทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นของผู้เรียนเอง

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์

4.     ผู้เรียนสรุปโดยอภิปรายรายการที่ปรากฏในงบประมาณรายรับ-รายจ่าย

5.     ฝึกทักษะจากการทำใบงานและกรณีศึกษา

 

สื่อการเรียนการสอน

1.     หนังสือเรียนวิชาการบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ  ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2.     ใบงานและกรณีศึกษา

3.     แผ่นใส

 

การวัดผลและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    ตรวจใบงาน

2.     สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล

3.     สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4.     ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 2

5.     การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

เครื่องมือวัดผล

1.    ใบงาน

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

3.    แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

4.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 2

5.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ)

 

เกณฑ์การประเมินผล

1.    เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช้

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง

3.    แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป

4.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เกณฑ์ผ่าน ทำถูกต้อง 50% ขึ้นไป

5.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

            ได้สอนตามแผนการสอน  นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น  ถ้านักศึกษาคนใดที่ไม่เข้าใจก็อธิบายรายบุคคลและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

 

กลับไปหน้าหลัก