ประเภทของธุรกิจ

1.   ธุรกิจการค้า   การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย

2.  ธุรกิจบริการ    การเสนอขายบริการต่างๆ เช่นสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย  ความบันเทิง  การพักผ่อน

3.  ธุรกิจการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม  การผลิตสินค้าเกษตรให้ผู้บริโภค และจำหน่ายวัตถุดิบ

                      ป้อนโรงงาน

 

         คลิกหน้าปกติ                                                                                 คลิกหน้าต่อไป