วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
เอกสารเผยแพร่ > ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท)
งบบุคลากร 3,309,360.00
งบดำเนินงาน 3,720,729.93
งบลงทุน 2,988,500.00
งบเงินอุดหนุน 8,186,562.37
งบรายจ่ายอื่น 3,384,239.55
รวมทั้งสิ้น 21,589,391.85