วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

แผนกวิชาช่างยนต์
ลำดับ สถานที่ประกอบการ ที่ตั้ง
1 อู่ วัชระยนต์ 94 ม.14 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
2 อู่ รุ่งเชวงยนต์ 149 ม.6 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
3 หจก.เมืองเทิงเซอร์วิส 199 ม.2 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
4 ร้าน ศักดิ์เจริญยนต์ 193/6 ม.5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
5 อู่ สุวิทย์เซอร์วิส 176 ม.12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
6 อู่ สมชายกลการ 165 ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
7 บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด (แยกแม่กรณ์) 133/3 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
8 ร้าน 69 shop 1/15 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
9 บริษัท อู่เทคนิค จำกัด 101 ม.9 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
10 ร้าน ที.เอ.แม็กซ์ไทร์ 437/1-2 ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
11 บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด (สนง.ใหญ่) 460 ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
12 อู่ ชาญชัยยานยนต์ 44/8 ม.1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
13 บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) จำกัด สาขาเชียงคำ 73 ม.7 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
14 หจก.ลำปางศิริชัย สาขาเชียงคำ 114 ม.7 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
15 อู่ ชัยมงคล เซอร์วิส 158 ม.9 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
16 ร้าน ปิยะดีเซล 240 ม.11 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
17 อู่ วิสุทธิ์ยนต์ 2 135 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
18 ร้าน นครเทิงคาร์แคร์ 191 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ลำดับ สถานที่ประกอบการ ที่ตั้ง
1 ร้าน เอ็น เค แอร์เซอร์วิส 125 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
2 ร้าน ปราโมทย์ดาวเทียมเซอร์วิส 159/3 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
3 ร้าน เทคนิคมอเตอร์แอร์ 134 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
4 ร้าน นครเทิงเครื่องเย็น 218 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
5 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า 1 ม.20 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
6 ภ. เพื่อนช่างการไฟฟ้า 144 ม.2 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
7 ร้าน สุริยะ แอร์เซอร์วิส 61 ม.2 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
8 ทีมงานสร้างกระแสไฟฟ้า By ช่างท็อป 78 ม.2 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
9 ร้าน ซีซีแอร์ 206/3 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง 140 ม.12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
11 ร้าน สังข์ทอง อิเล็กทรอนิกส์ 7 ม.1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
12 ร้าน เอ็น พี งานช่าง 53/8 ม.2 บ.ป่ายางมน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ สถานที่ประกอบการ ที่ตั้ง
1 แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเทิง 191 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
2 ร้าน บอส อิเล็กทรอนิกส์ 19 ม.12 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
3 ร้าน วอยซ์ (ลำโพง) 295 ม.2 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
4 ร้าน เทิงคาร์แคร์แอนด์ซาวด์ 14 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
5 ร้าน บรรยงแอร์ 74 ม.2 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
6 บมจ.อินเตอร์ลิงเทเลคอม 229/3 ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
7 ร้าน สังข์ทอง อิเล็กทรอนิกส์ 7 ม.1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
8 บ.แอดไวซ์เทิง 9/10 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
9 ร้าน ประทีปเครื่องเย็น 175 ม.11 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57290
10 สำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา 234 ม.2 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
11 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 5/2 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
12 บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 101/2 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

 

แผนกวิชาพณิชยการ
ลำดับ สถานที่ประกอบการ ที่ตั้ง
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด 145 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 17 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
3 รธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปล้อง 19 ม.5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
4 วิทยาลัยเทคนิคเทิง 191 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเทิง 136 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
6 โรงพยาบาลเทิง 146 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
7 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 14 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
8 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเทิง 25 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
9 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 9 ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340