ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

http://www.buncheeaudit.com/images/bullet_black.gif

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่! รวม 6 ฉบับhttp://www.buncheeaudit.com/images/Gif%20animation/i_new22.gif

http://www.buncheeaudit.com/images/bullet_black.gif

ประกาศยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีกับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนhttp://www.buncheeaudit.com/images/Gif%20animation/new24.gif

http://www.buncheeaudit.com/images/bullet_black.gif

กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย http://www.buncheeaudit.com/images/Gif%20animation/new24.gif

http://www.buncheeaudit.com/images/bullet_black.gif

การขอคัดแบบแสดงรายการของกรมสรรพากร http://www.buncheeaudit.com/images/Gif%20animation/new24.gif

http://www.buncheeaudit.com/images/bullet_black.gif

กรมสรรพากรเร่งตรวจสอบเอาผิดผู้ทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีหรือขอคืนภาษีเป็นเท็จ http://www.buncheeaudit.com/images/Gif%20animation/anounce.gif

http://www.buncheeaudit.com/images/bullet_black.gif

ใหม่! กรมสรรพากรรับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตแล้วhttp://www.buncheeaudit.com/images/Gif%20animation/new24.gif

http://www.buncheeaudit.com/images/bullet_black.gif

กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีพ.ศ. 2551http://www.buncheeaudit.com/images/Gif%20animation/hot9.gif

http://www.taxforward.com/
    กฎหมายบัญชีและภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อากรแสตมป์

http://www.bhunchee.com/
    แหล่งรวมความรู้ด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบบัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย Update!!! ข่าวด้านบัญชี ภาษี tax auditor CPA ล่าสุด รวมทั้งมีบริการดาวน์โหลดข่าว บทความ โปรแกรมบัญชี ภาษี ประกันสังคม

http://www.icaat.or.th/
    ข้อมูลสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย การบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ สมาชิกสมาคม หลักสูตรการอบรมด้านบัญชีของสมาคมนักบัญชี การสั่งซื้อหนังสือแถลงการณ์มาตรฐานการบัญชี

http://www.cgd.go.th/
    เ สนอข้อมูลเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง ประวัติกรมบัญชีกลาง โครงสร้างองค์กรกรมบัญชีกลาง ข้อมูลการบริการข่าวสารด้านกฎหมาย บัญชี การตรวจสอบภายใน และข่าวสารอื่นๆ ให้บริการดาวน์โหลด อาทิ โปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน คู่มือโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน แบบสำหรับเก็บข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

http://www.cd-organizer.com/
    โปรแกรมบัญชีสำหรับผู้ไม่รู้บัญชี พร้อมเปิดเผย Source Code เพื่อพัฒนาต่อได้ เป็นโปรแกรมที่มีวิธีการใช้งานง่าย ประกอบด้วยรายละเอียดการใช้งาน วิธีอัพเกรดโปรแกรม บริการเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ สนใจสามารถสั่งซื้อซีดีซอฟต์แวร์โปรแกรมระบบบัญชี

http://www.thai.net/ecommerce
    บทความไอทีน่าสนใจ บทความด้านอีคอมเมิร์ช อินเทอร์เน็ต sme บทความเกี่ยวกับการทำบัญชีอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ศัพท์บัญชี และข่าวสารต่างๆ นำเสนอโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ตลอดจนคุณสมบัติประสิทธิภาพการใช้งาน ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละโปรแกรม สามารถ download โปรแกรมบัญชีตัวอย่าง

http://www.bbaclub.com/
    เสนอเนื้อหาความรู้ด้านการบริหารทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี, การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, อุตสาหกรรมบริการ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการธุรกิจระหว่างประเทศ รวมเอกสารสำหรับนักบัญชี และผู้สนใจทั่วไป คำศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษ-ไทย

http://www.ieqthailand.com/
    สอนหลักสูตรการบัญชี ธุรกิจ สอนกวดวิชาเตรียมสอบในระดับปริญญาโท ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เสนอข้อมูลประวัติสถาบันไออีคิว ประวัติผู้บริหาร แนะนำหลักสูตรวิชาเรียนทุกรายวิชา

http://www.cdg.co.th/
    การวางแผน และจัดสรรทรัพยากร ระบบงานการให้บริการของรัฐ ระบบงานกฎหมาย ระบบงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบัญชีการเงิน ระบบสารบรรณ ระบบบริหารงานศึกษา ระบบการจัดเก็บเอกสาร และระบบข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

http://rdserver.rd.go.th/
    การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ต ภ.พ.02. ใบแจ้งความจำนงของชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยหักบัญชีเงินฝาก แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 โดยศูนย์ บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

http://www.acc.chula.ac.th/
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติคณะ ข้อมูลทั่วไป โครงสร้างการศึกษา ประชาสัมพันธ์ Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University

http://www.thaimarketweb.com/
    เสนอข้อมูลเรื่องบัญชี การประกันภัยทุกรูปแบบ ราคาคอมพิวเตอร์ ข่าวสาร ที่ปรึกษาการเงิน การบัญชี หนังสือ มือถือ ราคาคอมพิวเตอร์ ตลาด บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและการค้า (ประเทศไทย

http://www.bunchikij.com/
    สำนักงานที่ให้บริการด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ แนะนำข้อมูลทั่วไปของบริษัท ข้อมูลงานบริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท อาทิ การตรวจสอบบัญชีประจำปี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เป็นต้น

http://www.amc-mri.com/
    ให้บริการด้านวิชาชีพอิสระเกี่ยวกับการสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหารงานแก่ลูกค้าทั่วไป เสนอข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน รายละเอียดประเภทการบริการ อาทิ การตรวจสอบบัญชี บริการที่ปรึกษาด้านบริหาร จดทะเบียนพาณิชย์

http://www.janecomp.co.th/
    บริการโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเจนซอฟต์ที่พัฒนาโดยคนไทย ทำงานบน windows และ novel netware มีครบวงจรการบัญชี แยกเป็น module สำหรับแต่ละระบบ แนะนำสินค้าซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ อาทิ ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบจัดซื้อ ระบบคิดต้นทุนสินค้า เป็นต้น มีบริการถามตอบปัญหา เกี่ยวกับโปรแกรม ระบบบัญชีต่างๆ และสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าว

http://www.citylawthai.com/
    บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย การจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน เลิกกิจการ รับทำบัญชี ปิดงบดุล ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ปรึกษากฎหมายฟรี ทนายความ นิติกรรม-สัญญา ฟ้องร้องต่อสู้คดีอาญา แพ่ง เร่งรัดหนี้สินจดเครื่องหมายการค้า และขอใบอนุญาตทำงาน จับกุมคดีเช็ค 

http://visa-workpermit.all-artsandcrafts.com/
    บริการให้คำแนะนำ และปรึกษาทางด้านกฎหมายและบัญชี การยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย จดทะเบียนทางธุรกิจ เช่น การจัดตั้งบริษัท และเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า จัดทำประกันสังคมและกฎหมายแรงงาน การยื่นภาษีและเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)

http://www.kgieworld.co.th/
    สถาบันวิจัยเคจีไอ(ประเทศไทย)บริการด้านการบริหารกองทุน ปรึกษาด้านการเงินแบบครบวงจร ค้าตราสารหนี้ บริการบัญชี Credit Balance (บัญชีมาร์จิ้น) ฯลฯ ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลรายงานการวิจัย เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ หุ้นรายตัว ดัชนีต่างประเทศ ภาวะตลาด และมุมมองนักวิเคราะห์

 http://www.juristhailand.com/
    ฐานข้อมูลกฎหมายระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด ประกาศ กฎกระทรวง ทบวง และประกาศแก้ไขต่างๆ รวมถึงประมวลกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งจัดทำทั้ง 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ

http://www.go.to/ac-chain
    กลุ่ม ซ.โซ่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการห้องสนทนา ถามตอบปัญหาการศึกษา รวมรูปถ่าย รวมอีกเมล์ของสมาชิกในกลุ่ม และข่าวประชาสัมพันธ์

 

ถัดไป
ย้อนกลับ
กลับสู่หน้าหลัก