วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
หน้าแรก > เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

สภาพเศรษฐกิจ
- อาชีพ เกษตรกรรม 80%
- รายได้ประชากร รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) = 25,964
- อำเภอเทิงมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 239,362 ไร่ ครัวเรือน เกษตรกรทั้งหมด 16,511 ครัวเรือน
- พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้เเก่ ข้าวเหนียว ข้าวโพด ถั่วลิสง ข้าวเจ้า ลำไย หอมเเดง ลิ้นจี่
- การอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการเเละประกอบการ จำนวน 1 เเห่งได้เเก่ โรงบ่มใบยา อยู่ในพื้นที่ตำบลหงาว อำเภอเทิง จ.เชียงราย
- การพาณิชย์เเละการบริการ
- ธนาคาร จำนวน 6 เเห่ง
- ธุรกิจโรงเเรม ที่พัก จำนวนมากกว่า 20 เเห่ง
- สถานบริการ ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.2509 จำนวน 7 เเห่ง

สภาพสังคม
ข้อมูลการศึกษา สถานศึกษามีทั้งสิ้น 59 เเห่ง มีครู / อาจารย์ 746 คน นักเรียน 16,668 คน
- วิทยาลัยเทคนิคเทิง 1 เเห่ง ตั้งไว้ที่บ้านเวียงใต้ หมู้ที่ 15 ต.เวียง
- โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 2 เเห่ง ได้เเก่ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตั้งที่ บ้านเวียงใต้ ม.เวียง เเละโรงเรียนปล้องวิทยาคม ตั้งที่บ้านป่ามื่น ม.9 ต.ปล้อง
- โรงเรียนในสังกัดสักนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 โรงเรียนประถมศึกษาเเละโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 56 เเห่ง