วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
หน้าแรก > เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > นโยบาย

นโยบาย

ปรัชญา
"เรียนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านอาชีพ"

อัตลักษณ์
"ระเบียบดี มีวินัย ใส่ใจบริการ"

เอกลักษณ์
"สถานศึกษาที่มุ่งผลิตกำลังคน เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน"