วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
หน้าแรก > เอกสารเผยแพร่ > งานวิจัย

งานวิจัย


ว่าที่ร้อยตรี สมฤทธิ์ ไกลถิ่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง
ผลงานวิจัย
1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง
ดาวน์โหลด ปกงานวิจัย.pdf , บทคัดย่อ.pdf

2. การประเมินโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนเชิงรุกด้วยการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสของวิทยาลัยเทคนิคเทิง
ดาวน์โหลด ปกงานวิจัย.pdf , บทคัดย่อ.pdf


นางปิยะพร พูลเพิ่ม
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง
ผลงานวิจัย
1. การพัฒนาการบริหารกิจกรรมชมรมวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคเทิง
ดาวน์โหลด ปกงานวิจัย.pdf , บทคัดย่อ.pdf

2. การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วิทยาลัยเทคนิคเทิง
ดาวน์โหลด ปกงานวิจัย.pdf , บทคัดย่อ.pdf