วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > นักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลผู้เรียน

ข้อมูลผู้เรียนระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
ปวช.1 375 0 29 404
ปวช.2 224 0 7 213
ปวช.3 273 3 68 344
รวม ปวช 872 3 104 979

ข้อมูลผู้เรียนระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม
ปวส.1 126 37 163
ปวส.2 124 26
150
รวม ปวส 250 63 313

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ
ปวช.3 362 209 57.73
ปวส.2 152 119 78.29
รวม 514 328 63.81

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ
ปวช.3 365 185 50.68
ปวส.2 134 110 82.09
รวม 499 295 59.12