วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคเทิง เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านอาชีพ และมุ่งมั่นผลิตกำลังคนเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของสถานศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาที่สอง (ภาษาจีน) เพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีควาสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะอาชีพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและ ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
6. ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักศึกษาที่ผลิตได้เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาที่สอง (ภาษาจีน) เพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน
2. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. สร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย สู่ความต้องการของชุมชน
4. บริการงานอาชีพแก่ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา
3. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย สู่ความต้องการของชุมชน
4. มุ่งมั่นบริการงานอาชีพแก่ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์
1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
5. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
7. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
8. ด้านการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น